Efter at have uddannet RAB godkendte Healingsmassage & Samtaleterapeuter i 30 år har vi valgt ikke længere at tage nye kursister ind for i stedet at fokusere på efteruddannelser og andre special kurser til vore gamle studerende.

Nedenstående er således alene en beskrivelse af den tidligere uddannelse.

En RAB-godkendt professionel uddannelse – som deltageren også personligt havde glæde af

Uddannelsen sigtede mod at lære at arbejde med healingsmassage og samtale terapi på professionelt niveau. Og samtidig gav den en enestående mulighed for at gå i dybden med egen udvikling.
Undervisningen byggede på en overbevisning om, at man kun kan støtte andre i deres udvikling, hvis man samtidig ar­bejder med sig selv og er i vækst.

En grundig terapeutuddannelse

Efter gennemført uddannelse, har deltagererne en solid baggrund for at have klienter til healingsmassage og samtale terapi. Der er et stadigt stigende behov, både for afspændende healingsmassage og for en mere terapeutisk støtte, f.eks. til at finde en mening og retning i sit liv, blive bedre til at håndtere konflikter eller komme igennem gamle traumer. Samtidig har flere og flere fået ansættelse på institutioner eller større arbejdspladser hvor de giver behandlinger til klienter eller personalet.
Og med den grundige bag­grund de har fra uddannelsen, har de også gode muligheder for at komme til at undervise i healingsmassage på aftenskoler, højskoler mv.

Deltagerne fik glæde af det

Nogle af vore kursister valgte at følge uddannelsen alene for deres egen skyld.
Det at lære sig selv bedre at kende, blive klogere på egne og andres reaktioner og f.eks. blive bedre til at lytte, forstå og udtrykke sig, er egenskaber man kan have gæde og gavn af, uanset hvad man beskæftiger med.

RAB godkendt

Uddannelsen er godkendt, så de færdig­uddannede har mulighed for at blive Registreret Alternativ Behandler i Healingsmassage og samtale terapi efter Sundhedsstyrelsens regler*.
Uddannelsen opfylder Skat’s betingelser for, at man som færdiguddannet kan give momsfritagede behandlinger efter reglerne om momsfritagelse af »Anden egentlig sundhedspleje« inden for det psykiske område*.

* Momsfritagelse og RAB godkendelse kræver at Frivilligt eksamensmodul er gennemført og bestået. 

Healingsmassage og samtaleterapeut uddannelsens opbygning

Forløbet strakte sig over mindst 1.000 timer og tog to til tre år, afhængigt af det tempo, de grundlæggende healingsmassage kurser og specialerne blev fulgt i. Der blev udstedt diplom efter gennemførelse af hele forløbet.
Deltagerne startede på uddannelsen ved at følge alle 5 kurser på trin 1 – 3.
Herefter fortsatte de på uddannelsens overbygning (trin 4) og sluttede med mindst 2 specialer.
Healingsmassage og samtaleterapeut uddannelsens overbygning bestod af 6 fem-dages moduler fordelt på 15 måneder.
Hvert af terapeutuddannelsens specialer (trin 5) består af 2 femdagesmoduler fordelt på 4 måneder.
Hertil kom min. 12 klient-behandlinger, deltagelse i smågrupper mv.
Det var muligt at vente med ét af healingsmassage kurserne på trin 2 eller 3 til man var startet på overbygningen. Man kunne begynde på det første speciale, når man var ca. et år inde i overbygningen på healingsmassage og samtaleterapeut uddannelsen.

Du var muligt at beholde sit arbejde  

Forløbet var bygget op, så man kunne have arbejde samtidig med, at man gik på uddannelsen.
Kurserne lå hen over week-enden, typisk onsdag til søndag, så man skulle bruge færrest mulige fridage.
Og samtidig var kurserne fordelt på flere ferieår.
Så selv om man afsluttede uddannelsen på normeret tid og kun havde sine feriedage at bruge, er var der stadig ca. 2 ugers ferie tilovers hvert år.
Der var ingen eksamen. Men vi forventede til gengæld, at deltagerne var villige til at arbejde med deres egen udvikling, tog aktivt del i undervisning og smågruppemøder og efter bedste evne løste de opgaver vi stillede undervejs. Samt at man ikke udeblev fra undervisning eller smågruppemøder, med mindre sygdom eller andre tvingende omstændigheder hindrede en.
Hvis sygefraværet på overbygningen overskred 10%, supplerede man ved at deltage som gæst (gratis) på et femdageskursus på et efterfølgende overbygningshold. På specialerne taltes fraværet samlet for de to specialer.
Hvis man var fraværende af andre årsager taltes fraværet dobbelt. Hvis man af denne grund overskred 10% fravær måtte man selv betale for at supplere.

Økonomi

En del fik betalt uddannelsen eller dele heraf af det offentlige eller fagforeningen, f.eks. som en del af en handlingsplan eller som revalidering.
Andre tjente til uddannelsen ved at have klienter under forløbet.
Men ellers var kursusafgiften af en størrelse, de fleste kunne betale, hvis lysten og viljen var der.
 

Uddannelsens overbygning

På overbygningen fik deltagerne en solid erfaring med de grundlæggende terapeutiske teknikker indenfor massage, healing og samtale samtidig med at de fik en stor baggrundsviden.
Vi gik i detaljer med de forskellige dele af kroppen i massagen og healingen – og anatomisk. Samtidig fordybede vi os i de psykiske aspekter, der hører til hver kropsdel.Det gav en enestående mulighed for at komme i dybden med sin egen udvikling, hvor vi, guidet af kroppen, kom hele vejen rundt.
Deltagerne fulgtes med de samme mennesker i de  15 måneder overbygningen varede. Det gav en tryghed og mulighed for at støtte hinanden, som er helt enestående. Og samtidig gav det at følge sin egen og hele holdets udvikling en fin mulighed for på første hånd at erfare, hvad healingsmassagen kan give i en udviklings­proces.
Sideløbende med massagen gik vi i dybden med samtalen som et redskab i terapisituationen og mere generelt i forhold til at blive bedre til at lytte, forstå og selv udtrykke det der er os på sinde – også i mere private sammenhænge.
Overbygningen udgjorde trin 4 i uddannelsen. Den bestod af 6 sammenhængende femdageskurser, fordelt over 15 måneder.
På overbygningen valgte deltagerne sig sammen med en lille gruppe fra holdet, som så mødtes privat for at øve teknikkerne fra kurserne i mindst 125 timer i alt.
Hvis man f.eks. valgte at mødes fredag – søndag, svarede det til fem til seks week-ender i alt på overbygningen.
Vi havde deltagere fra hele landet, så man kunne som regel kunne finde sammen med andre, der boede i nærheden.
Undervejs i forløbet deltog man som assistent på et af de grundlæggende kurser, så man på den måde fik en bedre fornemmelse for opbygningen af et kursus og det at undervise i massage. Man kom også til at være med til at støtte op omkring deltagerne og hjælpe lidt til med det praktiske.
Herudover fik deltagerne en række opgaver, de skulle løse på egen hånd. Det kunne være opgaver til støtte for egen udvikling eller det kunne være f.eks. at udforme en annonce om healingsmassage.
Vi anbefalede at deltagerne havde lidt klienter undervejs i forløbet. Det gav en fin erfaring at gå videre med som færdiguddannet.
Desuden anbefalede vi jævnlig meditering – gerne dagligt.
Vi har udarbejdet et omfattende, men letlæst, undervisningsmateriale, så ,am efter hvert kursus fik en beskrivelse af teknikkerne og teorien bag. Materialet var inkluderet i kursusprisen.
Vi stod til disposition med råd og vejledning, i det omfang der var behov for det, både under og mellem kurserne. Det kunne f.eks. være spørgsmål i forhold til en klient eller det kunne være personlige ting, man gerne vil drøfte med os.

Uddannelsens specialer

På specialerne havde deltagerne mulighed for at fordybe sig i netop de teknikker og emner, som man fandt mest interessante og væsentlige.
Man skulle følge mindst to specialer, for at gennemføre uddannelsen.
Men var velkommen til at følge flere som efteruddannelse.
Et speciale strækker sig over 2 femdagesmoduler. Herudover indgår mindst 40 timers små­-gruppearbejde pr. speciale.

Specialerne udbydes fortsat som efteruddannelse for allerede uddannede kursister, så derfor står beskrivelsen af disse under efteruddannelse.

Registreret Alternativ Behandler (RAB)

Kildens uddannelse er som den eneste uddannelse RAB godkendt indenfor healingsmassage og samtaleterapi.

Det betyder, at man efter afsluttet uddannelse og bestået eksamen på Kilden har mulighed for at blive Registreret Alternativ Behandler og få papir på, at man har gennemgået en RAB godkendt uddannelse i både healingsmassage og samtaleterapi efter Styrelsen for Patientsikkerheds regler. Se mere om RAB godkendelsen på Styrelsen hjemmeside.

Godkendelsen af din afsluttede uddannelse indenfor alternativ behandling hos os sker gennem Foreningen af Healingsterapeuter.

Momsfritagelse

Healingsmassage og samtaleterapeutuddannelsen med bestået eksamen opfylder Skat’s betingelser for, at man som færdiguddannet kan give momsfritagede behandlinger efter reglerne om momsfritagelse af “Anden egentlig sundhedspleje” inden for det psykiske område. Se mere herom på www.skat.dk.